ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ร.ด.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน

ดาวโหลดเอกสาร

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)

Facebook Comments
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ร.ด.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top