การจองคิวออนไลน์

ข้อกำหนด/เงื่อนไขในการให้บริการผ่านการจองคิวออนไลน์ ช่องทางและวิธีการจอง1. คลิกที่นี่ แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่2. สแกน QRcode แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(บุคลากรเป็นวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภพิมาย จังหวัดนครราชสีมา)

วันที่ 30 มีนาคม 2565ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)” โดย นายสัญญา แก่นจำปา หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาหัวข้อเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการท้องถิ่น”โดย นายวิชา มานะดี อนุกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 3

1 2 3 16
ช่องทางติดต่อเรา