เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีฯ

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ร.ด.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ดาวโหลดเอกสาร บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีภาษี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจาปี 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีภาษี พ.ศ. 2563

Scroll to top