นโยบายการบริหารงานบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Scroll to top