กิจกรรมปี 2565

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(บุคลากรเป็นวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภพิมาย จังหวัดนครราชสีมา)

วันที่ 30 มีนาคม 2565ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)” โดย นายสัญญา แก่นจำปา หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาหัวข้อเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการท้องถิ่น”โดย นายวิชา มานะดี อนุกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 3

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย EIT ของตำบลท่าหลวง จำนวน 30 ราย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

แจกถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

ระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงโดยการนำของท่านนายกจ่ง สัตยารัฐ สนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค สำหรับผู้กักตัว และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงโดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ วัดบ้านท่าหลวง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ฝึกทักษะการดูแลตนเอง การพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างขวัญกำลังให้ผู้สูงอายุสร้างทัศนคติที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าหลวง ที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัย ตั้งแต่ เดือน กันยายน – ธันวาคม 2564

ครงการสร้างประติมากรรมประติมากรรมวิมุตติ & ประติมากรรมระบำมัจฉา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประชาชนชาวตำบลท่าหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างประติมากรรมประติมากรรมวิมุตติ & ประติมากรรมระบำมัจฉา สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความผูกพัน ความสามัคคีของชาวบ้านตำบลท่าหลวง ติดตั้งไว้ริมน้ำมูล รอบล้อมด้วยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2564

โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง จัดโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

Scroll to top