Month: March 2021

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อบูรณาการในการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา… Read More การประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดประชุมประชาคมระดับตำบล Read More

ประกาศ อบต.ท่าหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.171-02 สายบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมายฯ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564

Scroll to top