Month: April 2021

อบต.ท่าหลวง รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดการขยะเปียกนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก

อบต.ท่าหลวง รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดการขยะเปียกนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก

โครงการปลูกผักสวนครัว ปีงบประมาณ 2564

โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อบต.ท่าหลวงรณรงค์ให้ทุกครัวเรือมีความสามารถในการคัดแยกขยะ จัดการขยะเปียกนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก นำเศษใบไม้แห้งทำปุ๋ยพืชสด และนำร่องปลูกผักสวนครัวเช่น มะนาว ขนุน มะขาม มะม่วง ส้มซ่า หน่อยหน่า แคบ้าน กล้วย มะละกอ ไชยา ณ ที่ทำการองค์กาบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพขีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพขีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยความร่วมมือจากชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณภูมิผู้ร่วมงาน รวมถึงให้ผู้ร่วมงานทุกท่านสวมใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันโรคติดต่อ

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเป็นตัวแทนในคณะกรรมการต่างๆ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายกลางบ้าน บ้านป่ายาง หมู่ที่ 9 (ช่วงทางเข้าบ้าน-ท้ายหมู่บ้าน) ช่วงที่ 2 ตำบลท่าหลวง โดยวิธีเจาะจง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ซอยยายพวงช่วงที่ 2 โดยวิธีเจาะจง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านท่าหลวง หมู่ 11 (ฝายลำห้วยไผ่ฝั่งซ้าย) โดยวิธีเจาะจง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ 2 (สายท่าหลวงหมู่ 2-หนองพลับพลาช่วงที่ 4) ด้วยวิธีเจาะจง) คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการขยายถนน คสล.สายท่าหลวง ถึงหนองปรือ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง (ด้วยวิธีเจาะจง) แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหล แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) (ดาวน์โหลด)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน รายงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 รายงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 รายงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 รายงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

Scroll to top