สมาชิกสภา อบต.

- ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง -

49747

นายเสนอ ทรัพย์สุข

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า่หลวง

นายจักรกริช เพลินจันทึก ม.4

นายจักรกริช เพลินจันทึก

รองประธานสภา อบต.ท่าหลวง

นายสุบรรณ นาคำ ม.1

นายสุบรรณ นาคำ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นายจรัส สินสวัสดิ์ ม.1

นายจรัส สินสวัสดิ์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นายบารมี สาธี ม.2

นายบารมี สาธี

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายเสริม ของพิมาย

นายเสริม ของพิมาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายอดิศักดิ์ขาวเมืองน้อยม.3

นายอดิศักดิ์ ขาวเมืองน้อย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายจักรกริช เพลินจันทึก ม.4

นายจักรกริช เพลินจันทึก

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นางปาณัสวีย์ บุญพิมาย ม.4

นางปารัศวีย์ บุญพิมาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ ม.5

นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

2020.6.5_๒๐๐๖๐๘_0012

นายชอ้อน ฉาบพิมาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นางดารุณี พูขุนทด ม.6

นางดารุณี พูขุนทด

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

49743

นางประคอง สร้อยพิมาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายร่วม กลึงกลาง ม.7

นายร่วม กลึงกลาง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายชอบ รักไร่ ม.7

นายชอบ รักไร่

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายเลี่ยม สิทธิค้า ม.8

นายเลี่ยม สิทธิค้า

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

49745

นายวินัย บุญเครื่อง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

นายประคอง เสกสรร ม.9

นายประคอง เสกสรร

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นายประยุทธ เมืองอินทร์ ม.9

นายประยุทธ เมืองอินทร์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นายชนัตร คาบพิมาย ม.10

นายชนัตร คาบพิมาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

นายสมพร มะค้า ม.11

นายสมพร มะค้า

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

นางสำลี สินสวัสดิ์ ม.11

นางสำลี สินสวัสดิ์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

นายสมพงษ์ นามเมือง ม.12

นายสมพงษ์ นามเมือง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

49752

นางศิริรัตน์ จุกลาง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

Scroll to top