ทำเนียบผู้บริหาร

- ทำเนียบผู้บริหาร -

นายจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

นายจ่ง สัตยารัฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

โทรศัพท์ 081-9779436

นายสามารถ ภูมิค้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

นายสามารถ ภูมิค้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

โทรศัพท์ 081-8795632

นายอำนาจ ซื่อตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

นายอำนาจ ซื่อตรง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

โทรศัพท์ 081-9779107

นายสุพจน์ ทองแท้ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

นายสุพจน์ ทองแท้

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

โทรศัพท์ 087-8780737

Scroll to top