รวมข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวิ่งคบเพลิงวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสารีย์บ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์

วันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงร่วมกิจกรรมวิ่งคลเพลิง วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสารีย์บ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยการนำของนายกจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การแข่งขันกีฬาท่าหลวงเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยการนำของนายกจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดการแข่งขันกีฬาท่าหลวงเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าหลวง ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 โดยมีประชาชนในเขตตำบลท่าหลวงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างล้นหลาม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยนายจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17 – 22 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าแดง โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(บุคลากรเป็นวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภพิมาย จังหวัดนครราชสีมา)

วันที่ 30 มีนาคม 2565ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)” โดย นายสัญญา แก่นจำปา หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาหัวข้อเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการท้องถิ่น”โดย นายวิชา มานะดี อนุกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 3 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย EIT ของตำบลท่าหลวง จำนวน 30 ราย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

แจกถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

ระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงโดยการนำของท่านนายกจ่ง สัตยารัฐ สนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค สำหรับผู้กักตัว และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงโดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ วัดบ้านท่าหลวง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ฝึกทักษะการดูแลตนเอง การพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างขวัญกำลังให้ผู้สูงอายุสร้างทัศนคติที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564 ณ วัด บ้าน โรงเรียน ในเขตตำบลท่าหลวง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าหลวง ที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัย ตั้งแต่ เดือน กันยายน – ธันวาคม 2564 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ครงการสร้างประติมากรรมประติมากรรมวิมุตติ & ประติมากรรมระบำมัจฉา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประชาชนชาวตำบลท่าหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างประติมากรรมประติมากรรมวิมุตติ & ประติมากรรมระบำมัจฉา สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความผูกพัน ความสามัคคีของชาวบ้านตำบลท่าหลวง ติดตั้งไว้ริมน้ำมูล รอบล้อมด้วยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2564 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ครงการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กต่ำกว่า15ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาร์ตำรา จัดทำโครงการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กต่ำกว่า15ปี เมื่อวันที่30 กันยายน 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ในการป้องกันในช่วงฤดูน้ำหลาก Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

กิจกรรม ปลูกต้นไม้ แคนา และทำความสะอาดถนน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และประชาชนชาวตำบลท่าหลวง ร่วมกัน จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ แคนา และทำความสะอาดถนน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณ ถนนสายท่าหลวง – ตำบลในเมือง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่แม่น้ำมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับ กรมเจ้าท่า จัดโครงการ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่แม่น้ำมูล หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 กันยายน 2564 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และพนักงานส่วนตำบลท่าหลวง จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง จัดโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อบต.ท่าหลวง รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดการขยะเปียกนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก

อบต.ท่าหลวง รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดการขยะเปียกนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการปลูกผักสวนครัว ปีงบประมาณ 2564

โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อบต.ท่าหลวงรณรงค์ให้ทุกครัวเรือมีความสามารถในการคัดแยกขยะ จัดการขยะเปียกนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก นำเศษใบไม้แห้งทำปุ๋ยพืชสด และนำร่องปลูกผักสวนครัวเช่น มะนาว ขนุน มะขาม มะม่วง ส้มซ่า หน่อยหน่า แคบ้าน กล้วย มะละกอ ไชยา ณ ที่ทำการองค์กาบริหารส่วนตำบลท่าหลวง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพขีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพขีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยความร่วมมือจากชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณภูมิผู้ร่วมงาน รวมถึงให้ผู้ร่วมงานทุกท่านสวมใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันโรคติดต่อ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อบูรณาการในการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 ) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ช่องทางติดต่อเรา