งานจัดเก็บรายได้/ภาษีต่างๆ

30/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
27/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566
28/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง การรับชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
28/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
28/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ฯ ประจำปี 2566
20/01/2565 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565
20/01/2565 ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
04/12/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
29/11/2564 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
13/06/2564 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564
29/03/2564 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
29/03/2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
08/02/2564 ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
30/11/2563 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564
16/06/2563 ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ร.ด.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
13/06/2563 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีภาษี พ.ศ. 2563
28/05/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
28/05/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจาปี 2563
30/03/2563 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีภาษี พ.ศ. 2563
13/10/2562 ประกาศ เรื่องกำหนดการยื่นแบบและชาระภาษี ประจาปี 2562
13/08/2562 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการ การจัดเก็บ ภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2561
13/06/2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีประจาปี 2560
ช่องทางติดต่อเรา