ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร

แผนพัฒนา อบต.

ขั้นตอนการติดต่อราชการ

การป้องกันการทุจริต

การให้บริการ

การบริหารงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

การมีส่วนร่วมของประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานกิจการสภา

- Welcome to Thaluang Subdistict Administrative Organization -

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

Link ที่น่าสนใจ

Scroll to top