ยินดีต้อนรับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  30110  โทร. 044-482-500

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร

แผนพัฒนา อบต.

ขั้นตอนการติดต่อราชการ

การป้องกันการทุจริต

การให้บริการ

การบริหารงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

การมีส่วนร่วมของประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานกิจการสภา

- Welcome to Thaluang Subdistict Administrative Organization -

  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ท่าหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

Scroll to top