เจตจำนงผู้บริหาร

เจตจำนงผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเรื่อง เจตจำนงในการรบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน

รูปเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Facebook Comments
เจตจำนงผู้บริหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top