สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย EIT ของตำบลท่าหลวง จำนวน 30 ราย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น(Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อบูรณาการในการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา… Read More การประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดประชุมประชาคมระดับตำบล Read More

เจตจำนงผู้บริหาร

เจตจำนงผู้บริหาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเรื่อง เจตจำนงในการรบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต Read More อบต.ท่าหลวงMarch 9, 2021 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส รอบเดือน (1 ตุลาคม 2563 – 1 มีนาคม 2564) Read More อบต.ท่าหลวงMarch 9, 2021 แบบสรุปการอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More อบต.ท่าหลวงMarch 9, 2021 แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง Read More อบต.ท่าหลวงMarch 9, 2021

1 2
ช่องทางติดต่อเรา