โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(บุคลากรเป็นวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภพิมาย จังหวัดนครราชสีมา)

วันที่ 30 มีนาคม 2565ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)” โดย นายสัญญา แก่นจำปา หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาหัวข้อเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการท้องถิ่น”โดย นายวิชา มานะดี อนุกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 3

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย EIT ของตำบลท่าหลวง จำนวน 30 ราย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

แจกถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

ระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงโดยการนำของท่านนายกจ่ง สัตยารัฐ สนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค สำหรับผู้กักตัว และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงโดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ วัดบ้านท่าหลวง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ฝึกทักษะการดูแลตนเอง การพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างขวัญกำลังให้ผู้สูงอายุสร้างทัศนคติที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าหลวง ที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัย ตั้งแต่ เดือน กันยายน – ธันวาคม 2564

ครงการสร้างประติมากรรมประติมากรรมวิมุตติ & ประติมากรรมระบำมัจฉา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประชาชนชาวตำบลท่าหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างประติมากรรมประติมากรรมวิมุตติ & ประติมากรรมระบำมัจฉา สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความผูกพัน ความสามัคคีของชาวบ้านตำบลท่าหลวง ติดตั้งไว้ริมน้ำมูล รอบล้อมด้วยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2564

โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง จัดโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ช่องทางติดต่อเรา