องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยท่านนายกจ่ง สัตยารัฐ จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปี 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมะชาติ วังน้ำเขียว

จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566นายจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง นายสามารถ ภูมิค้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงพร้อมด้วยผู้นำชุมชน ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข ณ วัดบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย

ความรู้เรื่องภาษีป้าย

1. ความรู้ทั่วไป  1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษี ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุ ใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น  1.2 ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี(1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ(2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า(3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว(4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์(5) ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน  ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์(6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ(8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(9) ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนนั้น(10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน(11) ป้ายของวัดหรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ(12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ(13) ป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) […]

1 2 19
ช่องทางติดต่อเรา