แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) (ดาวน์โหลด)

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อีเมลหัวหน้าส่วนราชการ suwet-007@hotmail.com  ของ  จ.ส.ท.ปราโมทย์  เดชขุนทด ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  wipatat35@gmail.com ของ  นางจันทัปปภา  ดอกเต็งกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง wiratmk@gmail.com  ของ  นายวีรัช  เหมือนกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง Prawit.Skch@gmail.com  ของ นายประวิทย์  สุขกระชอน  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7331sunya@gmail.com  ของ  นายสัญญา  ทรัพย์ศิริกุล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

1 2
ช่องทางติดต่อเรา