หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

หัวหน้าส่าวราชการ


อีเมลหัวหน้าส่วนราชการ

suwet-007@hotmail.com  ของ  จ.ส.ท.ปราโมทย์  เดชขุนทด ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 

wipatat35@gmail.com ของ  นางจันทัปปภา  ดอกเต็งกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

wiratmk@gmail.com  ของ  นายวีรัช  เหมือนกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

Prawit.Skch@gmail.com  ของ นายประวิทย์  สุขกระชอน  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

7331sunya@gmail.com  ของ  นายสัญญา  ทรัพย์ศิริกุล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา