สำนักปลัด

- บุคลากร สำนักปลัด -

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดขขุนทุด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดขขุนทุด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

นางสาวพรทิพย์ นาอ้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรทิพย์ นาอ้อม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอัจฉรี คงมงคล นักทัพยากรบุคคล

นางอัจฉรี คงมงคล

นักทรัพยากรบุคคล

นายประเสริฐ โวหาร เจ้าพนักงานธุรการ

นายประเสริฐ โวหาร

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยุภาภรณ์ เมืองอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยุภาภรณ์ เมืองอินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Scroll to top