สำนักปลัด

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดขขุนทุด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด

นายเฉลิมศักดิ์ พ้วยเปิ้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอัจฉรี คงมงคล
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปวีณา แสนมี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายประทีป ช่องทองมะดัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจีรวัฒน์ ศรีลาศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยุภาภรณ์ เมืองอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

นายทวีศักดิ์ รักไร่
คนงานทั่วไป

นายวีโรจน์ เพิ่มพูน
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศรัณยา มานะงาน
คนงานทั่วไป

นางสาวธนาภา อาญาเมือง
คนงานทั่วไป


ช่องทางติดต่อเรา