กองคลัง

- บุคลากร กองคลัง -

นางจันทัปปภา ดอกเต็งกลาง ผู้อำนวยกองคลัง

นางจันทัปปภา ดอกเต็งกลาง

ผู้อำนวยกองคลัง

นางวารินทร์ บุญญโสภัตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางวารินทร์ บุญญโสภัต

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสมฤดี สัตยารัฐ นักวิชการเงินและบัญชี

นางสมฤดี สัตยารัฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสุภัตรา จันทร์ทร นักวิชการคลัง

นางสุภัตรา จันทร์ทร

นักวิชาการคลัง

นางอภันตรี กระจ่างโพธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงา

นางอภันตรี กระจ่างโพธิ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายสุรเชษฐ ทองแท้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสุรเชษฐ ทองแท้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Scroll to top