กองคลัง

นางจันทัปปภา ดอกเต็งกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวารินทร์ บุญญโสภัต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสมฤดี สัตยารัฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสุภัตรา จันทร์ทร
นักวิชาการคลัง

นางอภันตรี กระจ่างโพธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายสุรเชษฐ ทองแท้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ช่องทางติดต่อเรา