นโยบายการบริหารงานบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Facebook Comments
นโยบายการบริหารงานบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top