ข้อมูลงานด้านบุคลากร

- รายงานเกี่ยวกับงานบุคลากร อบต.ท่าหลวง -

- แผนอัตรากำลัง อบต.ท่าหลวง -

- แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ท่าหลวง -

- ประกาศ หลักเกณฑ์และแผนงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบต.ท่าหลวง -

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลููกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

Scroll to top