การบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

Facebook Comments
การบริหารงานบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top