แผนพัฒนาและผลดำเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำเดือน

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Scroll to top