ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ร.ด.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ดาวโหลดเอกสาร บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีภาษี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมาตรการความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร PDF แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร PDF แผนป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2560-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร

Scroll to top