กองการศึกษาฯ

- บุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -

นายประวิทย์ สุขกระชอน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายประวิทย์ สุขกระชอน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวนิดา ราชโสภา ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวนิดา ราชโสภา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางยุภาพร สินประเสริฐ ผู้ดูแลเด็ก

นางยุภาพร สินประเสริฐ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภาพร ขอจุนกลาง ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภาพร ขอจุนกลาง

ผู้ดูแลเด็ก

Scroll to top