กองช่าง

- บุคลากร กองช่าง -

นายวีรัช เหมือนกลาง ผู้อำนวยการช่าง

นายวีรัช เหมือนกลาง

ผู้อำนวยการช่าง

S__42500100_resize

นายศันสนะ พูลกลาง

นายช่างโยธา

นายพงศักดิ์ สมัครค้า ลูกจ้างประจำพนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายพงศักดิ์ สมัครค้า

ลูกจ้างประจำ พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายจิตวัต จงกลกลาง_๒๑๐๓๑๖_0

นายจิตวัต จงกลกลาง

ผู้ช่วยช่างโยธา

Scroll to top