กองช่าง

นายวีรัช เหมือนกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศันสนะ พูลกลาง
นายช่างโยธา

นายพงศักดิ์ สมัครค้า
ลูกจ้างประจำ พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายจิตวัต จงกลกลาง
ผู้ช่วยช่างโยธา

ช่องทางติดต่อเรา