ไม่มีหมวดหมู่

ข้อบัญญัติตำบลท่าหลวง

รวมข้อบัญญัติตำบล การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2540 การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2555 การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2550 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2547 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 ข้อบัญญัติการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2562 ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแมว

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564

วันที่  14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564

วันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563

วันที่  24  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Scroll to top