ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานต่างๆ

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส -

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพัสดุ -

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 (สายซอยไพรี - ลำน้ำมูล)

Scroll to top