กองการศึกษาฯ

นายประวิทย์ สุขกระชอน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา

นางวนิดา ราชโสภา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางยุภาพร สินประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภาพร ขอจุนกลาง
ผู้ดูแลเด็ก

-ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ช่องทางติดต่อเรา