ทำเนียบผู้บริหาร

อีเมล ผู้บริหาร

mr.jong2488@gmail.com    ของนาย จ่ง  สัตยารัฐ    ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

mart445644@gmail.com  ของ  นายสามารถ  ภูมิค้า  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

amnat170813@gmail.com  ของ  นายอำนาจ  ซื่อตรง  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

supod.2403@gmail.com  ของ  นายสุพจน์  ยอดโยธี  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ช่องทางติดต่อเรา