หน่วยตรวจสอบภายใน

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดขขุนทุด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

นางสาวเสาวนีย์ ศิริอาจ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ช่องทางติดต่อเรา