โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564 ณ วัด บ้าน โรงเรียน ในเขตตำบลท่าหลวง

ครงการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กต่ำกว่า15ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาร์ตำรา จัดทำโครงการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กต่ำกว่า15ปี เมื่อวันที่30 กันยายน 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ในการป้องกันในช่วงฤดูน้ำหลาก

กิจกรรม ปลูกต้นไม้ แคนา และทำความสะอาดถนน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และประชาชนชาวตำบลท่าหลวง ร่วมกัน จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ แคนา และทำความสะอาดถนน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณ ถนนสายท่าหลวง – ตำบลในเมือง

โครงการ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่แม่น้ำมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับ กรมเจ้าท่า จัดโครงการ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่แม่น้ำมูล หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 กันยายน 2564

จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และพนักงานส่วนตำบลท่าหลวง จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

โครงการปลูกผักสวนครัว ปีงบประมาณ 2564

โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อบต.ท่าหลวงรณรงค์ให้ทุกครัวเรือมีความสามารถในการคัดแยกขยะ จัดการขยะเปียกนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก นำเศษใบไม้แห้งทำปุ๋ยพืชสด และนำร่องปลูกผักสวนครัวเช่น มะนาว ขนุน มะขาม มะม่วง ส้มซ่า หน่อยหน่า แคบ้าน กล้วย มะละกอ ไชยา ณ ที่ทำการองค์กาบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพขีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพขีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยความร่วมมือจากชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณภูมิผู้ร่วมงาน รวมถึงให้ผู้ร่วมงานทุกท่านสวมใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันโรคติดต่อ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อบูรณาการในการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 )

ช่องทางติดต่อเรา