เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส รอบเดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส รอบเดือน (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย EIT ของตำบลท่าหลวง จำนวน 30 ราย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น(Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อบูรณาการในการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา… Read More การประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดประชุมประชาคมระดับตำบล Read More

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Scroll to top