ข้อมูลงานด้านบุคลากร

11/04/2566 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
11/04/2566 การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
25/04/2565 รายงานการดำเนินงานตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเรื่อง  นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17/03/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
01/07/2564 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
09/03/2564 แบบสรุปการอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
07/06/2563 แบบสรุปการอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 62
07/06/2563 แบบสรุปการอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561
22/03/2565 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรักข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
22/03/2565 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลููกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
22/03/2565 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
22/03/2565 ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
22/03/2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล
22/03/2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
16/03/2565 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2565
16/03/2565 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2566-2564 (ปรับปรุงครั้งที่1)
01/07/2564 การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
01/07/2564 ประกาศ กจ. กท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
08/04/2564 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)
24/03/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564
17/03/2564 หัวหน้าส่วนราชการ
09/03/2564 แบบสรุปการอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
09/03/2564 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564
09/03/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ที่จะไม่ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
09/03/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจาปีงบประมาณ 2564
09/03/2564 ประกาศ ก.จ.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562
09/03/2564 นโยบายการบริหารงานบุคคล
09/03/2564 แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
09/03/2564 การบริหารงานบุคคล
09/03/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนท่าหลวง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24/06/2563 มาตรฐานการรักษาวินัย
13/06/2563 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
13/06/2563 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
07/06/2563 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07/06/2563 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07/06/2563 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563
07/06/2563 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก พ.ศ. 2562
07/06/2563 หลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างดีเด่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง ประจาปีงบประมาณ 2563
07/06/2563 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
07/06/2563 ประกาศ หลักเกณฑ์การมาทำงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
07/06/2563 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
07/06/2563 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน
07/06/2563 แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561- 2563) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
07/06/2563 การกำหนดงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ฯ
07/06/2563 ประกาศ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง
04/06/2563 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2562
ช่องทางติดต่อเรา