การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อบูรณาการในการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 )

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา