แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนเสริมสร้างวินัย-คุณธรรม-จริยธรรม-และป้องกันการทุจริต-อบต.ท่าหลวง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Facebook Comments
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top