บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563

วันที่  14  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

reportsapa3-2563-1

Facebook Comments
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top