บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/25633 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563

วันที่  21  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

reportsapa3-2563-2

Facebook Comments
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/25633 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top