ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

ปรชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษี

Facebook Comments
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top