แจกถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

ระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงโดยการนำของท่านนายกจ่ง สัตยารัฐ สนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค สำหรับผู้กักตัว และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Facebook Comments
แจกถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top