กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงโดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ วัดบ้านท่าหลวง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ฝึกทักษะการดูแลตนเอง การพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างขวัญกำลังให้ผู้สูงอายุสร้างทัศนคติที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา