การประชุมประชาคมระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยบูรณาการร่วมจาก ทุกภาคส่วนภายในตำบลท่าหลวง เมื่อวันที่27ตุลาคม 2564

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา