โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(บุคลากรเป็นวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภพิมาย จังหวัดนครราชสีมา)


วันที่ 30 มีนาคม 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)”
โดย นายสัญญา แก่นจำปา หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาหัวข้อเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการท้องถิ่น”
โดย นายวิชา มานะดี อนุกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 3

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา