หน้าแรก2

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร

แผนพัฒนา อบต.

ขั้นตอนการติดต่อราชการ

การป้องกันการทุจริต

การให้บริการ

e-service

การบริหารงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

การมีส่วนร่วมของประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานกิจการสภา

– Welcome to Thaluang Subdistict Administrative Organization –

ข่าวกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ท่าหลวง ปีงบประมาณ 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด


กระดานสนทนา พูดคุย และร้องเรียน ร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของ อบต.ท่าหลวง
พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2565
ผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกฯและสมาชิกสภาฯ อบต.ท่าหลวง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศเรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565ดูเพิ่มเติม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระบบ e-Service


ระบบการให้บริการจองคิวขอรับบริการออนไลน์

ขอรับบริการฉีดพ่นหมกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

แบบขอรับบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส covid-19


แบบฟอร์มคำขอสนับสนุนกำลัง อปพร.

ระบบการให้บริการ ยื่นชำระภาษีป้าย

Link ที่น่าสนใจ


ช่องทางติดต่อเรา